DÁNG TÓC CÚP PHỒNG

Không phải ai mình cũng khuyên thay đổi. Nếu hợp lý thì tại sao không!